Eksamensreglement

Eksamensreglement

  • Du må først gøres bekendt med prøvetekster og spørgsmål ved prøvens begyndelse. Prøvetekster, spørgsmål og andet materiale må først offentliggøres for udenforstående efter prøvens afslutning.

  • Hvis du på grund af sygdom bliver forhindret i at deltage i en eller flere prøver, skal du straks kontakte skolen og for at blive indstillet til sygeeksamen skal du straks indsende lægeerklæring til skolen. Se afsnittet om sygdom og forsinkelse.

  • Det er ikke tilladt at medbringe MP3-spillere eller lignende ved prøverne. Mobiltelefoner skal være slukkede og skal afleveres til tilsynsførende.Forsøg på kommunikation med andre, både mundtligt og skriftligt og evt. i elektronisk form, betragtes som eksamenssnyd og medfører bortvisning. Såfremt det under prøven opdages, at du er i besiddelse af en mobiltelefon, kan du forvente at blive bortvist fra eksamen på grund af forsøg på snyd.

  • Hvis en elev under et prøveforløb overtræder skolens eksamensreglement eller udviser forstyrrende adfærd i eller uden for prøvelokalerne, kan skolen bortvise eleven fra prøven, og elevens præstation ved prøven kan herefter normalt ikke bedømmes. I mindre alvorlige tilfælde kan skolen dog først give en advarsel.

  • Hvis der under censuren opstår formodning om, at du har fået uretmæssigt hjælp, vil skolens ledelse afgøre, om besvarelsen kan anerkendes.

Du finder hele eksamensreglementet for HHX og STX her