Fritagelse for idræt

Fritagelse for idræt

Der er mødepligt til idræt som til alle andre fag.

Er en elev før starten på det gymnasiale forløb erklæret ude af stand til at deltage i den praktiske del af faget, skal han/hun have et andet fag på C-niveau.
Idrætslæreren kan efter konkret vurdering fritage for/skåne eleven i den praktiske del af undervisningen i en periode på op til to uger - fx i forbindelse med kortvarige skader. Fritagelse ud over to uger kræver rektors godkendelse og en evt. lægeerklæring.

Elever med varige funktionsnedsættelser kan af rektor fritages for dele af den praktiske undervisning. Rektors vurdering af omfanget af fritagelse sker normalt på baggrund af et brev fra elevens praktiserende læge eller en lægeerklæring. Af lægeerklæringen skal det derfor fremgå hvilke typer aktivitet elevens skal fritages fra og i hvor lang tid. Eleven indgår herefter en bindende aftale med idrætslærerne om aktivitetsniveauet i den praktiske del af idræts-undervisningen.

Hvis en elev kun i meget begrænset omfang er i stand til at deltage i den praktiske del af undervisningen i idræt, kan læreren vurdere, at det ikke er muligt at evaluere eleven i forhold til læreplanens krav om målopfyldelse. Eleven vil derfor ikke få karakter i faget idræt, og på elevens eksamensbevis vil der være en anmærkning om hvorfor.