Generelle sanktioner

Generelle sanktioner

Finder skolens rektor, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær, kan følgende sanktioner iværksættes:

1) Advarsel.

2) Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.

3) Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.

4) Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år.

5) Tab af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

6) Bortvisning (udskrivning).

Skolen vil kun i ekstraordinære tilfælde anvende disse sanktioner uden at eleven og/eller forældre har haft mulighed for at udtale sig.

Afsluttende bemærkninger
Alle på skolen har pligt til at medvirke til at skolens studie- og ordensregler efterleves.

Skolens ledelse har ansvar for at alle nye elever og deres forældre i forbindelse med skolestart introduceres for skolens studie- og ordensregler.

Grundlaget for skolens studie- og ordensregler kan læses på nedenstående links:

Bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25217

Vejledning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25215

 

Ovenstående regler trådte i kraft 14. august 2013