Oversigt over fraværsprocedure og sanktioner

Oversigt over fraværsprocedure og sanktioner

Skolen indsamler fraværsstatus for alle elever samt oversigt over den enkelte elevs opgaveafleveringer. Skolens ledelse gennemgår løbende elevernes status i fraværsregistreringen:

  1. Hvis en elev skønnes at have for meget fravær, tages der første gang kontakt via studievejlederen, og eleven indkaldes til en samtale. Alt efter fraværets omfang og årsag vurderer studievejlederen, om der skal gives en skriftlig advarsel. Hvis forsømmelserne også omhandler manglende opgaveaflevering kan der efter vurdering gives en skriftlig advarsel, og henvises der til skolens studiecafe tirsdag, onsdag eller torsdag. Eleven har herefter pligt til at deltage et vist antal gange i studiecafeen for at få lavet sine afleveringer under vejledning.
  2. Hvis eleven fortsat forsømmer undervisningen, modtager eleven en skriftlig besked i Lectio fra sekretærerne i form af indkaldelse til samtale hos studievejlederen. Alt efter årsagen kan samtalen resultere i første skriftlige advarsel. Hvis eleven ikke er myndig, får forældre tilsendt en kopi af advarslen. Dette gælder også, hvis eleven har underskrevet kontrakt med skolen om forældrekontakt efter det fyldte 18. år
  3. Såfremt elevens fravær øges yderligere, indkaldes eleven igen til samtale om fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver. Denne samtale kan resultere i tildeling af 2.skriftlig advarsel. Eleven kvitterer for modtagelsen af denne advarsel, og hvis eleven ikke er myndig, sendes også kopi til forældre. Dette gælder også, hvis eleven har underskrevet kontrakt med skolen om forældrekontakt efter det fyldte 18. år
  4. Hvis fraværet ikke nedbringes markant i løbet af 4 uger i form af fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver, kan eleven få status af ”elev på særlige vilkår”. Dette betyder, at eleven i det pågældende skoleår skal aflægge eksamen i alle afsluttende fag.

 

Skolens leder afgør, om en elev er studieinaktiv. En elev vurderes studieinaktiv, hvis eleven ikke følger den obligatoriske undervisning, afleverer opgaver og går til prøver og eksamener efter de regler, der gælder for uddannelsen.

Ved studieinaktivitet bortfalder elevens ret til SU. Hvis eleven efterfølgende overholder mødepligt og afleveringspligt og kan indhente det forsømte, har eleven igen ret til SU.

Hvis eleven ikke er myndig, sendes kopi af brevet til forældremyndigheden.

Udmeldelse

Skolen udmelder en elev, hvis eleven fortsat forsømmer undervisning og aflevering af skriftlige opgaver, og eleven bortvises fra undervisningen. Skolen kan tilbyde eleven at aflægge evt. afsluttende prøver det  pågældende skoleår  - som selvstuderende – hvilket indebærer egenbetaling efter gældende regler.

Skolen vil kun i ekstraordinære tilfælde anvende disse sanktioner, uden at eleven og/eller forældre har haft mulighed for at udtale sig