Klagevejledning

Klagevejledning

Proceduren ved behandling af klager over skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser tager udgangspunkt i eksamensbekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2010, kapitel 10.

1. Klagen indgives. Eksaminanden kan indgive en klage til Rybners Gymnasium senest to uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og nøje angive de faktiske omstændigheder, der efter klagers mening kan begrunde en imødekommelse af klagen.

2. Institutionen afgør, om klagen skal afvises eller fremmes.

3. Skal klagen fremmes, forelægger institutionens leder straks klagen for bedømmerne, der hver afgiver en faglig udtalelse, normalt inden for en frist på to uger.

4. Herefter forelægger rektor udtalelserne for klageren, der får mulighed for at komme med kommentarer, normalt inden for en frist på en uge.

5. Rektor træffer på baggrund heraf afgørelse om følgende:

  • tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse)
  • tilbud om ny prøve (omprøve) eller
  • at klageren ikke får medhold i klagen.

Ombedømmelse

Når klager har accepteret tilbud om ombedømmelse, hvilket skal ske senest to uger fra afgørelsens meddelelse, udpeger rektor nye bedømmere.

Ombedømmelsen af en skriftlig besvarelse foretages på grundlag af opgavebesvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser, klagers bemærkninger hertil mv.

Ombedømmelsen, der kan resultere i en lavere karakter, skal ske snarest muligt.

Opgavebesvarelsen og de øvrige sagsakter sendes til de nye bedømmere, der træffer afgørelse om karakterfastsættelsen og angiver begrundelsen herfor.

Ombedømmernes afgørelse returneres til rektor, der meddeler resultatet af ombedømmelsen og begrundelsen herfor til klageren og orienterer om klageadgangen til ministeriet

Omprøve

Når klager accepterer tilbud om omprøve, hvilket skal ske senest to uger fra afgørelsens meddelelse, skal institutionen sørge for, at omprøve kan finde sted snarest muligt.

Omprøven, der kan resultere i en lavere karakter, skal ske snarest muligt.

Klage til Undervisningsministeriet

Klager over institutionens afgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet senest to uger fra afgørelsens meddelelse. Klagen sendes gennem institutionen.